Temel Değerler

Dürüsttür

İç denetçilerimiz, faaliyetlerini yürütürken dürüst ve faziletli davranarak, vardıkları kanaat ve değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluştururlar.

Yetkindir

İç denetçilerimiz, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koymak suretiyle profesyonel özen sergilerler.

Bağımsızdır

İç denetçilerimiz, yürüttükleri tüm faaliyetlerde adil ve önyargısız bir tutum sergileyerek, kendileri veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmezler.

Kuruma Uyum Sağlar

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen iç denetim faaliyetleri, kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri, stratejileri ve riskleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilir.

İlerlemecidir

İç Denetim Birimimizce, iç denetim hizmetlerinin etkinlik ve kalite seviyesinin sürekli geliştirilmesi esas alınır.

Etkili İletişim Kurar

İç denetçilerimiz, yürütmekte oldukları tüm faaliyetlerin üniversitemize azami ölçüde değer katabilmesi amacıyla, tüm paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurar.

Kaynaklarını Etkili Kullanır

İç Denetim Birimimiz, iç denetim hizmetlerinin üniversitenin bütününü kapsamasına gayret gösterirken, kaynaklarının etkili kullanımını göz önünde bulundurarak risk esaslı güvence sağlar.

Öngörülüdür

İç denetçilerimizin, yürütmekte oldukları faaliyetlerdeki süreç yaklaşımları, geçmiş ya da mevcut durumların değerlendirilmesinden ziyade proaktif ve gelecek odaklıdır.

Kurumsal Gelişimi Teşvik Eder

İç Denetim Birimimizce yürütülen iç denetim faaliyetleri; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, üniversitenin risk yönetimi, kontrol ve yönetişim sistemlerini değerlendirir ve bu sistemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunur.